som2day.com

2014년 11월 8일, 선정릉 '가을' 본문

§ 사진/일상

2014년 11월 8일, 선정릉 '가을'

如月華 2017. 8. 16. 15:51

이 당시엔 선정릉에 종종 들러 사진을 찍곤 했었어요.


회사 사무실이 선릉 인근이기도 했었고

나름 성남 집에서 접근하기에도 간편했던 편이었거든요.


이번엔 늘 찍어왔던 선정릉의 봄이 아닌 가을입니다.


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 300.0mm | ISO-2000


이전에 올렸던 선정릉 관련 포스팅에서도 그런 내용을 적었던 적이 있었던 걸로 기억합니다.

화려한 단청이 빠져 있지만 그 담백한 멋이 봄보다는 가을과 훨씬 더 잘 어우러지는 듯 하네요.


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/80sec | F/5.6 | 70.0mm | ISO-1600


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 300.0mm | ISO-2500


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/160sec | F/4.5 | 135.0mm | ISO-2000


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 70.0mm | ISO-1000


역시나 날씨 버프는 못 받았던 날이었지만…

늦가을의 풍경은 오히려 더 돋보인다며 위안을 해봅니다.


(누구 맘대로?)SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/100sec | F/4.0 | 81.0mm | ISO-2500


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/80sec | F/4.0 | 84.0mm | ISO-3200


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/30sec | F/5.6 | 300.0mm | ISO-3200


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/25sec | F/4.5 | 168.0mm | ISO-32000 Comments
댓글쓰기 폼