som2day.com

2014년 4월 12일, 덕수궁 본문

§ 사진/일상

2014년 4월 12일, 덕수궁

如月華 2014. 4. 29. 17:44

SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/250sec | F/2.0 | 55.0mm | ISO-100


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/60sec | F/7.1 | 55.0mm | ISO-250


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/200sec | F/2.8 | 55.0mm | ISO-100


SONY | ILCE-7 | Center-weighted average | 1/640sec | F/2.5 | 55.0mm | ISO-100


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/60sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-160


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/400sec | F/2.5 | 55.0mm | ISO-100


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/250sec | F/1.8 | 55.0mm | ISO-100


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/60sec | F/5.6 | 55.0mm | ISO-160


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/80sec | F/1.8 | 55.0mm | ISO-100황매화, 흔히 볼 수 있는 꽃이 아니라고 하네요.


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/60sec | F/3.5 | 55.0mm | ISO-320명자나무, 산당화라고 부르기도 합니다. 빨간 꽃은 촬영실패 orz..0 Comments
댓글쓰기 폼