som2day.com

2014년 4월 1일, 벚꽃 본문

§ 사진/일상

2014년 4월 1일, 벚꽃

如月華 2014. 4. 16. 18:24


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/3200sec | F/2.0 | 55.0mm | ISO-100


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/2000sec | F/2.2 | 55.0mm | ISO-100


SONY | ILCE-7 | Pattern | 1/1600sec | F/1.8 | 55.0mm | ISO-100


@ Sony A7 + SEL55F18Z

@ Retouched by Photoscape


'§ 사진 > 일상' 카테고리의 다른 글

2014년 4월 8일, 안양일번가 쁘띠렌, Humming 7  (2) 2014.04.29
2014년 4월 5일, 학림다방  (0) 2014.04.29
2014년 4월 1일, 벚꽃  (0) 2014.04.16
2014년 3월 30일, 65 degrees  (2) 2014.04.16
2014년 3월 30일, 안양천의 春  (2) 2014.04.16
2014년 3월 29일, Paper Garden  (2) 2014.04.16
0 Comments
댓글쓰기 폼